Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > SKOLESTART 2020 > Elevrådet 2019-2020 > Vedtekter for elevrådet

Vedtekter for elevrådet

Formålsparagraf:

§1

Elevrådet skal fremme elevmedvirkningen i skolen, og skal blant annet arbeide forlæringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene for elevene (Jfr. §11-69 i opplæringslova)

Elevrådet skal i tillegg samarbeide med skoleledelsen for å oppnå et stadig bedre skolemiljø.

Formålet med disse vedtektene er å sikre den formelle strukturen i elevrådet ved skolen, og gi klare retningslinjer for elevrådets virksomhet.

Den demokratiske oppbyggingen:

§2

Elevrådets medlemmer velges inn av klassene ved skriftlig valg. Det velges en representant og en vararepresentant fra hver klasse.

§3

Alle medlemmer av elevrådet kan stille til valg for vervene som leder og nestleder.

§4 Valg til elevrådsstyret

Elevrådsstyret skal bestå av seks medlemmer. Elevrådet skal velge elevrådsstyre ved skriftlig valg, og alltid i følgende rekkefølge:

1: Leder

2: Nestleder

3: Representanter fra IB, VG1, VG2 og VG3.

Kandidatene skal få mulighet til å holde en valgtale før valget.
Elevrådsstyret fordeler internt vervene som sekretær og økonomiansvarlig.
Varigheten på valgperioden er ett skoleår.
Vararepresentant for klassen til en elev som blir innvalgt i elevrådsstyret, skal møte i elevrådet på fast basis.

§5 Forberedelser til valg til elevrådsstyret

I slutten av et skoleår får de av elevrådsstyrets medlemmer som også skal være elever ved skolen kommende skoleår, i oppgave å sørge for planlegging og gjennomføring av valget året etter.

Klassene skal ha valgt representant senest 1.9.

Valget av elevrådsstyret skal helst skje før 8.9, og senest 12.9.

Elevrådets virksomhet:

§6

- Elevrådsleder er ansvarlig for driften av elevrådet.

- Nestleder er elevrådslederens stedfortreder.

§7

For at elevrådet skal være beslutningsdyktig må minimum halvparten av de stemmeberettigede være til stede. Avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall.

§8

Elevrådslederen er ansvarlig for driften av elevrådsstyret. Elevrådslederen må innkalle til ekstraordinært styremøte dersom 2/3 av medlemmene i styret ønsker det.

§9

Elevrådslederen må innkalle til ekstraordinært elevrådsmøte dersom 2/3 av tillitselevene eller medlemmene av elevrådsstyret ønsker det.

§10

Elevrådet skal ha minimum ett møte i måneden i 1.termin. I andre termin skal elevrådet ha møte minst en gang hver sjette uke. Elevrådsstyret skal ha minimum to møter i måneden fra september til mars. Elevrådsstyret skal ha minimum ett møte i måneden i april og mai.

§11

Elevrådlederen skal ha samtaler med rektor på skolen minst en gang i måneden.

§12

Det er viktig at elevrådet drives etter åpenhetsprinsippet. Alle referater skal være tilgjengelige for elever som ønsker å lese dem.

§13

Avstemninger kan holdes åpne ved håndsopprekning eller lukket og hemmelig ved skriftlig avstemning. Ved personvalg eller avstemninger som gjelder forretninger vedrørende. privatpersoner, så skal det alltid holdes skriftlig avstemninger.

§14

Elevrådet kan sende representanter til alle arrangementer i Elevorganisasjonens (EO) regi. Den eller de som blir valg til å delta får sine utgifter dekket av skolen eller EO. Elevrådsstyret velger de/den som skal delta.

Økonomi:

§15

Økonomiansvarlig har ansvaret for søknader til EO-fondet, og for å føre regnskap over alle utgifter og inntekter for elevrådet.

Vedtektsendringer:

§16

Dersom det foreligger forslag om endring av vedtektene skal det avholdes avstemning i elevrådet. Vedtektsendringer vil kreve 2/3flertall. Forslag til vedtektsendringer skal varsles skriftlig senest sju dager før elevrådsmøtet hvor det stemmes over vedtektsendringen