Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Admission/Inntak

Admission to the IB Diploma Programme

Admission to International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) is open to well-organized students who are motivated for developing their skills and who have a potential for further studies.

Admission is subject to the following

 • The applicant must meet all admission criteria and qualifications, see below
 • The number of available places

Admission criteria

 • Successfully completed Vg1 of Programme for general Studies or equivalent course from abroad, for example IGCSE or completed IB MYP
 • Commitment, capacity for work and personal abilities
 • Lowest mark 4 in Mathematics and English from Vg1, exceptions may be made.
 • That the applicant has a resident permit in Norway

For applicants with the same background the following criteria for admission may be considered.

 • Grades or similar documentation of skills
 • Students not having Norwegian as their best language may be given priority
 • Priority to students not coming from Vg1 in the Norwegian Programme for General Studies may be given
 • Inhabitants of Møre og Romsdal county may be given priority

Closing date for applications is 1 March.  Students apply at www.vigo.no in the usual manner, and in addition they send an application to Spjelkavik vgs. In this application students are requested to state their reasons for wanting to attend the IB Diploma Programme.

Treatment and prioritization of applicants to the IBDP is made by Spjelkavik videregående skole. Spjelkavik vgs can obtain testimonials from previous teachers and may require that students carry out tests to show their academic standards, if needed. Applicants may be invited to an interview at the school before admission is decided upon and the IB coordinator wants close contact with the applicants throughout the process of admission.

The formal admission is made by the Educational Authorities of Møre and Romsdal fylke based on the recommendation given by Spjelkavik videregående skole.

 

Inntak til IB Diploma Programme: Inntak til International Baccalaureate (IB) er ope for elevar som er velorganisert og motiverte for å utvikle evnene sine over tid og har potensiale for høgare utdanning.

Inntak er avhengig av

 • at søkjar fyller inntakskriterium og kvalifikasjonskrav
 •  tal på plassar på tilbodet

Inntakskriterium

 • Fullført og greidd Vg1 studieførebuande utdanningsprogram eller tilsvarande frå utland, som til dømes IGCSE eller fullført IB MYP
 •  Motivasjon, arbeidskapasitet og personlege eigenskapar
 • Minimum karakter 4 i faga matematikk og engelsk frå Vg1, unntak kan gjerast
 • At søkjar har opphaldsløyve i Noreg

Dersom det ikkje er plass til alle søkjarane som fyller inntakskriterieria, så vil følgjande forhold bli lagt til grunn for rangering av søkjarane i inntaket:

 • Karakterar eller tilsvarande dokumentasjon av fagleg nivå
 • Søkjar med anna morsmål enn norsk kan bli prioritert
 • Søkjar som kjem frå anna skoleslag tilsvarande norsk Vg1 som til dømes IGCSE eller fullført IB MYP kan bli prioritert.
 • Innbyggjarar i Møre og Romsdal fylke kan bli prioritert framfor søkjarar frå andre fylke

Søknadsfrist for IB er 1.mars. Søkjarane søker www.vigo.no på vanlig måte og i tillegg skal ein sende inn ein eigen søknad til Spjelkavik vgs. I den direkte søknaden til skolen blir søkjarane bedde om å fortelje om og grunngje sin eigen motivasjon for å ta IB.

Saksbehandling og prioritering av søkjarar til IB vert gjort av Spjelkavik videregående skole etter inntakskriteria og heilskapleg vurdering. Spjelkavik videregående skole kan hente inn uttaler frå tidlegare lærarar og kan krevje at elevar gjennomfører testar som viser fagleg nivå om det er tvil om dette. Søkjarar kan inviterast til ein samtale med IB-koordinator på skolen før inntaket skjer. IB- koordinator vil ha tett kontakt med søkjarar gjennom samtaler, epost eller intervju før inntaket skjer.

Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune gjer inntak etter innstilling frå skolen og sender melding om inntak til søkjarane.

Sak Ud-18/12 A Inntak til IB Diploma Programme
Samrøystes vedtak i Utdanningsutvalet 06.06.2012
Møre og Romsdal fylkeskommune

 
 

Kontaktpersonar

Camilla Moritz-Olsen Camilla Moritz-Olsen
Avdelingsleder IB
71 28 20 88
Send e-post

Dokument

Application form IBDP 2019 2021
PDF-dokument - 320,70 kB