Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > Utdanningstilbud > Kurs for voksne > Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse

Kurset er for deg som trenger generell studiekompetanse. Du kan ta hele kurset eller enkeltfag.

spjUndervisning11

Dette er et svært komprimert undervisningstilbud sammenlignet med opplegg på dagtid for ordinære elever. Det må derfor påregnes stor egeninnsats, og det anbefales derfor at man ikke har full jobb ved siden av studiene.

Forkunnskap/Inntakskrav: Forkunnskap på ungdomsskolenivå. Hvilke fag du trenger opplæring i vil du få vurdert ved å sende vitnemål til kontaktperson for voksenopplæringen ved Spjelkavik vgs v/Beathe Nikolaisen Vikestad, Nedre Langhaugen 32, 6011 Ålesund. De med minoritetsbakgrunn, må også sende inn kopi av oppholdstillatelse.

 

Elever med voksenrett kan velge om de vil ha elevstatus eller være privatister. Er du deltakere med elevstatus får du standpunktkarakter og det er mulig å bli trukket ut i maksimalt to eksamener. Er du privatist må du gå opp til eksamen i alle fag. Du må selv passe på å melde deg opp til privatisteksamen på www.privatistweb.no

 

Kursinnhold:

  • Engelsk -ENG1007 (140t) Undervisning på mandager
  • Naturfag – NAT1007 (140t) Undervisning på mandager
  • Matematikk – MAT1019-1P (140t) / MAT1015-2P(84t) Undervisning på tirsdager
  • Norsk – NOR1231/NOR1232/NOR1233 (393t) Undervisning på onsdager
  • Historie – HIS1003 (140t) Undervisning på torsdager
  • Samfunnskunnskap– SAK1001 (84t) Undervisning på torsdager

 

 

Rammer for kurset:

Kurslengde: 1-2 år. Du bestemmer selv hvor mange fag du tar pr år. Faga/Kursa følger skoleåret

Tidspunkt: Undervisning ettermiddag/kveldstid mandag – torsdag fra kl 17:00- 21.00 ca.

Kursstart: August

Påmelding: Påmelding på www.vigo.no (Velg Voksenopplæring/realkompetansevurdering)

Kursavgift: Gratis for rettselever dvs. personer over 25 år som ikke har fullført videregående skole. Rettselever blir prioritert ved inntak. Andre vil få tilbud om å stå på venteliste, og tatt inn i fag der det er ledige plasser.

Du må selv sørge for å ha med egen PC, til bruk i undervisningen. Bøker til Undervisningen/fagene får du låne på skolens bibliotek.

 

Vi har en personlig samtale med hver kursdeltaker før kursstart, slik at vi sammen kan finne det beste “løpet” for akkurat deg. Vi kan også realkompetansevurdere eventuell tidligere utdanning i forhold til de nevnte faga.

Kursa er godkjent av Lånekassen, og du kan søke støtte etter gjeldende regler.

 

Link til Lånekassen: https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/utdanning-i-norge/Hoyere-utdanning/utdanninger-du-kan-fa-stotte-til/Voksenopplaring/

 

Lovhjemmel Opplæringsloven §4A-3 «Rett til vidaregåande opplæring for vaksne»

Dei som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring for vaksne frå og med det året dei fyller 25 år. Dei som har fullført vidaregåande opplæring i eit anna land, men som ikkje får godkjent opplæringa som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Noreg, har òg rett til vidaregåande opplæring for vaksne. Opplæringa for vaksne skal tilpassast behovet til den enkelte. Retten kan oppfyllast mellom anna ved fjernundervisningstilbod. Departementet gir nærmare forskrifter, mellom anna om kven retten omfattar, om inntak, rangering og førerett.

Vaksne som er tekne inn til vidaregåande opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjeld sjølv om dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter første leddet.

I fag der læreplanen føreset lengre opplæringstid enn tre år, har dei vaksne rett til opplæring i samsvar med den opplæringstida som er fastsett i læreplanen.

Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde vaksne som får vidaregåande opplæring, med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Vaksne som får vidaregåande opplæring, kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. Fylkeskommunen kan påleggje vaksne som får vidaregåande opplæring, å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Departementet kan gi nærmare forskrifter.

Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring har rett til vurdering av realkompetansen sin og til kompetansebevis. Personar som ikkje har rett til vidaregåande opplæring, skal få vurdert realkompetansen sin om dei blir vist til dette av kommune eller Arbeids- og velferdsetaten. Departementet kan gi nærmare forskrifter.

Fylkeskommunen skal gi kompetansebevis på grunnlag av realkompetansevurdering på vidaregåande opplærings nivå. Departementet kan gi nærmare forskrifter.

Den som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som ein del av ungdomsretten etter § 3-1 første ledd, har etter søknad rett til eitt års påbygging til generell studiekompetanse. Det same gjeld andre som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innan utgangen av det året dei fyller 24 år. Retten gjeld dei som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014, eller seinare. Retten kan takast ut når som helst etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring.

Det er eit vilkår for rett til vidaregåande opplæring at søkjaren har lovleg opphald i landet. Vaksne som oppheld seg lovleg i landet i påvente av å få avgjort søknad om opphaldsløyve, har likevel ikkje rett til opplæring etter denne paragrafen.