Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spjelkavik VGS > Utdanningstilbud > Voksenopplæring

Voksenopplæring

Spjelkavik videregående skole har et ressurssenter som arrangerer kurs for voksne i fag som gir generell studiekompetanse etter 23/5-regelen (voksne som er minst 23 år og har 5 års praksis).

 

Fagene er:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Historie
  • Naturfag
  • Samfunnsfag

Undervisningen foregår på ettermiddags-/kveldstid fire kvelder i uken. Kursa følger skoleåret, og du kan selv velge hvor mange fag du vil ta pr år. Du kan velge fra ett til alle seks på ett år.  

Vi har en personlig samtale med hver kursdeltaker før kursstart, slik at vi sammen kan finne det beste “løpet” for akkurat deg. Vi kan også realkompetansevurdere eventuell tidligere utdanning i forhold til de nevnte faga.

Kursa er godkjent av Lånekassen, og du kan søke støtte etter gjeldende regler.

Personer med voksenrett er prioritert ved inntak.

Påmelding: www.vigo.no under voksenopplæring/realkompetansevurdering.

 

Har du spørsmål? Ring tlf 71 28 20 00 eller send en e-post til spjelkavik.vgs@mrfylke.no

 

Vi ønsker deg velkommen som deltaker på ett eller flere av våre spennende kurs!

 

 

 

 

Rettigheter

§ 4A-3.Rett til vidaregåande opplæring for vaksne

Dei som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring for vaksne frå og med det året dei fyller 25 år. Dei som har fullført vidaregåande opplæring i eit anna land, men som ikkje får godkjent opplæringa som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Noreg, har òg rett til vidaregåande opplæring for vaksne. Opplæringa for vaksne skal tilpassast behovet til den enkelte. Retten kan oppfyllast mellom anna ved fjernundervisningstilbod. Departementet gir nærmare forskrifter, mellom anna om kven retten omfattar, om inntak, rangering og førerett.

Vaksne som er tekne inn til vidaregåande opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjeld sjølv om dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter første leddet.

I fag der læreplanen føreset lengre opplæringstid enn tre år, har dei vaksne rett til opplæring i samsvar med den opplæringstida som er fastsett i læreplanen.

Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde vaksne som får vidaregåande opplæring, med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Vaksne som får vidaregåande opplæring, kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. Fylkeskommunen kan påleggje vaksne som får vidaregåande opplæring, å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Departementet kan gi nærmare forskrifter.

Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring har rett til vurdering av realkompetansen sin og til kompetansebevis. Personar som ikkje har rett til vidaregåande opplæring, skal få vurdert realkompetansen sin om dei blir vist til dette av kommune eller Arbeids- og velferdsetaten. Departementet kan gi nærmare forskrifter.

Fylkeskommunen skal gi kompetansebevis på grunnlag av realkompetansevurdering på vidaregåande opplærings nivå. Departementet kan gi nærmare forskrifter.

Den som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som ein del av ungdomsretten etter § 3-1 første ledd, har etter søknad rett til eitt års påbygging til generell studiekompetanse. Det same gjeld andre som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innan utgangen av det året dei fyller 24 år. Retten gjeld dei som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014, eller seinare. Retten kan takast ut når som helst etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring.

Det er eit vilkår for rett til vidaregåande opplæring at søkjaren har lovleg opphald i landet. Vaksne som oppheld seg lovleg i landet i påvente av å få avgjort søknad om opphaldsløyve, har likevel ikkje rett til opplæring etter denne paragrafen

 

Kontaktpersonar

Beathe Nikolaisen Vikestad Beathe Nikolaisen Vikestad
Sekretær
71 28 20 11 /
Mob. 926 15 359
Send e-post