Skolestart 2021-22

Velkommen som elev mandag 23.august 2021!
Her finner du informasjon du trenger til skolestart:


Skal du begynne på Spjelkavik videregående skole til høsten og har takket ja til skoleplass på vigo, kan du gå inn på www.skolestart.mrfylke.no og legge inn dine valg!

Her ligger også mulighet for å krysse av for om du ønsker skole-PC. Det er ikke lenger mulig å få PC-stipend. Så hvis du ikke har egen PC, bør du velge det her.
 

Når får du svar på søknaden din?

 • Svar på søknaden kommer 7. juli. Du vil få en SMS om at første inntaket er klart.
 • Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut hvilket tilbud du har fått.
 • Svar på tilbudet om plass og/eller ventelisteplass.
 • Det er viktig at du svarer JA på plass eller ventelisteplass.
   Svarer du NEI kan du miste skoleplassen eller ventelisteplassen din.
 • Får du ikke lagt inn svar, må du ta kontakt med inntak innen fristen 16. juli.
   inntak@mrfylke.no  Telefon 71 28 01 50

 

Svar på tilbud om plass/ventelisteplass etter 2. gangs inntak

 • Dersom du får nytt tilbud, vil du få ny SMS 5. august.
 • Logg inn på vigo.no for å finne ut hvilket tilbud du har fått. Du vil få ny venteliste plass dersom det er endring.
 • Du må svare innen 9. august.

Skolens interne venteliste

Dersom du ikke har søkt skolen og kommet inn gjennom det ordinære inntaket, kan du søke plass via skolens interne venteliste. Du finner informasjon på skolens hjemmeside – søke til skolen. Link til skjema: https://spjelkavik.vgs.no/om-skolen/korleis-soeke/skolens-lokale-venteliste-2021-2022

BIT - Bærekraft, Innovasjon og Teknologi

En egen klasse som vil ha ekstra fokus på bærekraft, innovasjon og teknologi. Se egen nyhetssak på hjemmesiden for mer informasjon, eller ta kontakt på Linn.lervik.haugsmoen@mrfylke.no. Ønsker du å bli en del av BIT-klassen går du inn på https://skolestart.mrfylke.no/ og huker av for BIT.

Oppømte første skoledag

Første skoledag for elever er mandag 23. august 2021.

Vg1 møter klokka 0900
Vg2 møter klokka 1200 
Vg3 møter klokka 0815

Nærværsteam

Det motsatte av fravær er nærvær. Målet til teamet er å sikre at elever som av ulike årsaker finner det vanskelig å være i skolen, blir værende, møter opp, faller til ro og kjenner seg trygge. Dette er altså et tiltak for å forebygge frafall i videregående opplæring. Teamet er et lavterskeltilbud og gjelder elever som har milde til moderate symptom på skolefravær.

 

Nærværsteam
Dersom du har behov for tettere oppfølging kan du sende inn skjemaet nedenfor, du vil da bli kontaktet av rådgiver.

Informasjonen sendes til assisterende rektor Ragnhild Mork og rådgiver Anita Alnes Solevåg

 

Skolen har en årsplan. Her finnes en oversikt over skoleåret med ferier og helligdager.

I denne blir det lagt inn timesprøver, heldagsprøver og eksamen.

I tillegg kan en finne opplysning om ekskursjoner, deltakelse i internasjonalisering etc, i denne planen.

Planen finnes i ItsLearning i faget Informasjon til elever. Den kan bli justert, slik at en må følge med jevnlig for å få med seg nyheter og endringer.

1. time starter 0815 til 0900
2. time starter 0900 til 0945
3. time starter 0955 til1040
4. time starter 1040 til 1125
LUNSJ 1125 til 1150
5. time starter 1150 til 1235
6. time starter 1240 til 1325
7. time starter 1330 til 1415
8. time starter 1415 til 1500

Kristelig skolelag

Her på skolen har vi et kristelig skolelag.

Laget er:

- en elevgruppe som er åpen for alle - et forum som gir bedre kjennskap til hva det vil si å være kristen - et sted der du kan bli bedre kjent med dine medelever.

Vi kommer sammen til andakter, matpakkespising, sang, bønn, moro, turer, fellesskap og mye mer. Møtested og møtetid finner du på oppslagstavla.

Norsk elevorganisasjon

Som elev ved Spjelkavik videregående skole blir du medlem av norges største elevorganisasjon.
www.elev.no

Karakterer

Kompetansemålene for de enkelte fagene finner du i læreplanene.  Elevene får vurdert sitt arbeid i alle fag etter en karakterskala. Fagkarakterene er tallkarakterer frå 6 til 1, med 6 som beste karakter. Karakteren 1 betyr at faget ikke er bestått. For orden og atferd er karakterene God, Nokså god, Lite god.

Terminkarakterer blir gitt ca. 15. januar. Ved årets slutt blir det gitt standpunktkarakterer i alle fag unntatt fremmedspråk i Vg1. Der blir det gitt terminkarakter. Dessuten blir det gitt eksamenskarakterer i de fag der det blir eksamensprøve. Standpunktkarakterene er en faglig vurdering av kompetansen ved avslutta kurs.

Mer informasjon om karakterer og hvordan du kan klage på karakterer finner du  på websiden til fylket.

Hovedmålsettingen vår er at vi skal være et godt sted for læring og stimulere til Vidsyn, Inkludering, Kompetanse og Ansvar. Vi ønsker å skape trygge og gode læringsmiljø for alle.

Første skoledag vil du få møte kontaktlærer og medelever. Du vil få informasjon om skolehverdagen og omvisning.

Vi ønsker at du som elev skal medvirke og engasjere deg i arbeidet med å utvikle den psykososiale kulturen og miljøet på skolen. Hva kan du bidra med for at klassen og skolen skal bli et godt sted å være for alle, og hvilke mål har du for årene på videregående?

Vi på Vika-fredag arrangeres første fredag i skoleåret. Mål for denne dagen er at elevene skal bli kjent med hverandre og lærerne sine, og få mer innsikt i skolehverdagen og fag.

Skolen gjennomfører kartleggingsprøver i norsk, engelsk og matematikk på Vg1. Skolen og lærere bruker resultatet fra kartleggingen til å følge opp og gi støtte til den enkelte elev.

Kartleggingsprøve i matematikk blir gjennomført i løpet av den første skoleuken for å kunne veilede elever i matematikk. Se også Valg av matematikk. Kartleggingsprøver i norsk og engelsk gjennomføres innen uke 37.

 

I Vg2 og Vg3 har elevene følgende valg:

 • Studiespesialisering
 • Studiespesialisering, fokus på internasjonalisering

Elevene søker inntak til Vg2 og Vg3 gjennom www.vigo.no

I begynnelsen av juli får eleven melding om hvilken skole en har kommet inn på.  Eleven takker da JA til den skoleplassen som er tildelt. Eleven kan velge å stå på venteliste til et eventuelt høyere ønske. Dersom eleven takker NEI til det som en har satt opp som første ønske på søknaden sin, blir en tatt ut av inntaket til alle ønska. Rundt 10. august får skolen melding om hvilke elever som er kommet inn ved Spjelkavik videregående skole gjennom 2. inntaket. Da starter arbeidet med klasseinndeling og opprettelse av faggrupper ut fra elevenes fagønsker.

​​​​​Valg av programfag

Skolens endelige fagtilbud avhenger av elevenes valg. I Vg2 og Vg3 må vi også ta hensyn til nye elever som søker skolen. Vi må derfor ta forbehold om endringer. Ved konkurranse om plassene i fag, vil karaktersnittet ved inntak Vg2 og Vg3 legges til grunn, samt krav til vitnemål om fagsammensetning. Noen elever vil derfor ved skolestart kunne oppleve å ikke få alle sine fagønsker oppfylt.

Klasseinndeling

Vi følger disse prinsippene:

 • Vi tar utgangspunkt i klassene fra Vg1 og Vg2
 • Meldinger/rapporter fra ulike instanser som PPT, helsevesen, rådgivere og andre
 • Nødvendige fagsammensetninger
 • Nye elever plasseres avhengig av kjønn, inntakspoeng, avgiverskole og eventuelt andre forhold.

Kontaktperson Vg2 Henrik Tveter
Kontaktperson Vg3 Linn Lervik Haugsmoen
Kontaktperson fagvalg Ragnhild Mork
Kontaktperson for språkfag Kjersti Bjørdal

 

 

For alle elever er det en stor overgang å gå fra ungdomsskole til videregående skole. For noen kan det være litt skummelt i starten, men går bra etter hvert. Å starte på ny frisk i et nytt skolemiljø er en fantastisk mulighet for å bygge nye relasjoner og bli kjent med nye folk.

På Spjelkavik vgs er vi opptatt av å bygge gode klassemiljø og bidra til at alle elever mestrer overgangen fra ungdomsskolen godt. Vår holdning er at vi ønsker å støtte elevene gjennom utfordringer snarere enn å la elevene unngå dem. Vi vokser gjennom nye erfaringer. Bytting av klasse for elever i Vg1 er i utgangspunktet ikke mulig.

Spjelkavik vgs fordeler elever til Vg1 i klasser etter følgende prinsipp, gitt i vilkårlig rekkefølge:

 • Kjønn, så jevn fordeling som mulig
 • Avgiverskole, så jevn fordeling av elever fra ungdomsskoler som mulig, vi ønsker å blande elever fra ulike geografiske områder
 • Valg av 2.fremmedspråk, samler elever med likt fremmedspråk i en av Vg1-klassene av timeplantekniske hensyn
 • Inntakspoeng, mest mulig like klasser i forhold til faglig nivå
 • Innspill fra ulike instanser som PPT, helsevesen, rådgivere og andre hensyntas