Grønt nivå og ny trafikklysmodell i barnehagar og skolar

Kriseleiinga i Ålesund kommune har vurdert det smittevernfagleg forsvarleg å sette i verk grønt tiltaksnivå i barnehagar, skolar og vaksenopplæring frå og med torsdag 20. januar. 

Skriv ut

Det vil bli gjort løpande vurderingar på den enkelte barnehage og skole basert på smitten og driftssituasjonen. Det vil derfor kunne vere variasjon mellom ulike tiltaksnivå lokalt i kommunen til ei kvar tid, ifølgje Ålesund kommune.

Føresette skal bli orienterte om praktiske forhold knytt til dette frå eigen barnehagen og/eller skole. Status for tiltaksnivå blir også med i situasjonsrapport som sendast ut kvar måndag.  

– Eit viktig prinsipp i arbeidet vårt med handtering av pandemien er at barn og unge får vere mest mogleg i barnehagen og på skolen, forklarer ordførar Eva Vinje Aurdal i ei pressemelding om den nye endringa.  

– Hovudfunna er at barnehagar og skolar er trygge stader å vere for både barn og vaksne, også når smittetala er høge, gitt dagens virusvariant og vaksinasjonsdekninga vi har. Det er forventa at mange vil bli smitta no i vinter, og det finst derfor mange råd og reglar om korleis ein skal forebygge og handtere smitten i barnehagar og skolar, seier kommuneoverlege Alexander Wiig.

Ålesund kommune har laga ein eigen trafikklysmodell for barnehagane og skolane i kommunen.   

– Målet er at alle kan ha ein smittevernfagleg trygg kvardag med eit minimum av avgrensingar. Felles køyrereglar og godt samarbeid med kommunens smittevernkompetanse, skal hjelpe leiarane til å smidig kunne sette i verk eller oppheve tiltaksnivå etter endringar i smittenivå ved den enkelte verksemda, uttalar kommuneoverlege Wiig.   

I den nye modellen skal det bli auka bruk av hurtigtestar, tydelege felles køyrereglar for tiltaksnivå og betre kommunikasjon mellom leiarar, smittesporing og kommuneoverlege.

 

 

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER

 

Grønt nivå

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres normalt.

            Er du syk skal du ikke være på skolen

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming.

For ansatte:

 • Følg nasjonale smittevernanbefalinger.
 • Legg til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte. 

 

Når sykdom oppstår på skolen

Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem fra skolen. Syke elever bør ikke ta offentlig transport. 

Ansatte som blir syke mens de er på skolen må reise hjem. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport. 

 

Dette skal du gjøre ved positiv covid-19-test

 • Ved positiv test, uavhengig av testmetode, er du pålagt isolasjon.
 • Du bør informere nærkontaktene dine snarest, inkludert informasjon til barnehage, skole og fritidsaktivitet.
 • De du bor sammen med og andre tilsvarende nære som kjæreste, bestevenn og overnattingsbesøk er pålagt karantene. De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 månedene og de som har fått oppfriskningsdose for mer enn 1 uke siden er unntatt karantene.
 • Dine øvrige nærkontakter anbefales å teste seg dag 3 og 5 etter siste kontakt.
 • Dersom du har behov for bistand kan du kontakte kommunens smittesporingsteam.
 • Har du tatt en positiv selvtest hjemme, bør du bekrefte denne på teststasjon slik at resultatet kan bli registrert. Bestill deg en PCR-test.

 

 

Nærkontaktene dine er de du vet du har vært nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter, eller har hatt direkte fysisk kontakt med i tidsrommet fra 48 timer før du fikk symptomer og fram til du isolerer deg.

Hvis du ikke har symptomer, regnes tiden fra prøven ble tatt.

Råd til deg som er nærkontakt

 • Du som er nærkontakt kan ha blitt smittet med covid-19
 • Du skal være i karantene dersom du bor i samme husstand som noen som har covid-19
 • Du som er øvrig nærkontakt anbefales å teste deg og å følge med på om du får symtomer
 • Alle nærkontakter som får symptomer skal holde seg hjemme og teste seg

Hvis du defineres som nærkontakt, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du har hatt så tett kontakt med en person med covid-19 at du kan ha blitt smittet.

Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den som er smittet, så som kjæreste eller bestevenn, og øvrige nærkontakter. For husstandsmedlemmer skilles det også mellom vaksinerte og uvaksinerte. Nærkontakter vil i hovedsak få beskjed av den smittede selv.

Informasjon til deg som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær 

 • Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær (som kjæreste eller bestevenn) har du plikt til karantene i 10 døgn. Dette gjelder også barn.
 • Du skal ta en test så snart som mulig.Karantenen kan avsluttes ved negativ test etter 7 døgn. Testene kan være selvtest, hurtigtest tatt av helsepersonell eller PCR-test.
 • Dersom du bor sammen med en eller flere smittede personer og du kan holde helt avstand, telles karantenedøgnene dine fra tidspunktet den siste smittede testet positivt.
 • I noen tilfeller kan det være vanskelig å holde helt avstand når du bor sammen med en eller flere personer som er smittet, og som trenger omsorg. Det meste av smitten skjer
 •  
 • i dagene før og etter en person blir syk. Derfor trenger de andre i huset ikke vente helt til den siste personen i huset er ferdig med sin isolasjon før en teller 10 karantenedøgn. Du kan regne kontakt på dag 4 (med den siste syke i husstanden), som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra. For de som bor sammen med én eller flere personer som er isolert, kan test for å avslutte karantenen tidligst tas 11 døgn (4+7) etter sykdomsstart hos den siste syke i husstanden. 
 • En person som avisoleres, men som bor sammen med person(er) som fortsatt er i pålagt isolasjon behøver ikke gå inn i ny karantene.
 • Det skal ikke brukes tvang eller medisiner for å gjennomføre testing.
 • Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet.
 • Barn under skolealder anbefales kun test ved symptomer, men dersom man ønsker å korte ned karantenetiden til 7 dager, må det foreligge negativ test først. Foresatte bestemmer om barn skal testes.
 • Dersom du får symptomer, skal du holde seg hjemme og teste deg. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Hvis du tester positivt, må du være i isolasjon og du må ta en bekreftende prøve på teststasjon.
 • Karanteneplikt gjelder ikke for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som:
  • Har gjennomgått covid-19 de siste 3 månedene
  • Har fått oppfriskningsdose (boosterdose etter fullvaksinering) for minst 1 uke siden dersom man tester seg daglig med hurtigtest eller annenhver dag med PCR i 7 døgn etter kontakten. 
 • Det er egne råd for deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten.