PPT – Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Alle elever i videregående opplæring kan ta kontakt med og søke hjelp hos PPT. PPT gir råd og veiledning om problemer av både personlig, sosial og faglig karakter. De ansatte i PPT har taushetsplikt.PPT foretar den sakkyndige vurderingen dersom en elev har behov for spesialundervisning.PPT vurderer også om elever har behov for tilpasset opplæring eller tilrettelegging ved prøver og eksamener.PPT kan hjelpe til med å finne ut hvorledes problemene best kan håndteres, diskutere de aktuelle problemene med eleven og komme med forslag og råd. I mange tilfeller kan problemene løses. Andre ganger kan en slik diskusjon gjøre at problemet blir lettere å leve med.

Skolen samarbeider tett med Ålesund PPT. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er Ålesund kommune sin rådgivende og sakkyndige instans for barn, unge og voksne med særlige behov knytt til opplæring og utvikling.

Ta kontakt med vår spesialpedagogiske rådgiver Anita Alnes Solevåg som kan formidle avtale med PPT.

Snarvegar

Kontakt